Wet en regelgeving

01. Definities

 1. In deze Algemene Bepalingen wordt het volgende verstaan onder:
  a. Student: hij/zij die een scholingsovereenkomst heeft gesloten met de onderwijsinstelling voor een opleiding.
  b. Opleiding: Contractonderwijs verzorgd door het ROCvA-F, waaronder i.h.k.v. LLO en via het STAP-budget.

  c. Opleidingskosten: vergoeding voor de het volgen van de opleiding exclusief eventuele bijkomende kosten.
  d. Docent: een persoon, gekwalificeerd en bekwaam met betrekking tot het verzorgen van het onderwijs aan de studenten.

  e. Scholingsovereenkomst: de niet van overheidswege bekostigde reguliere overeenkomst tussen de onderwijsinstelling en de student inclusief de Algemene Bepalingen.
  f. Onderwijsinstelling: hieronder vallen onderstaande instellingen:

  • Regionaal Opleidingencentrum van Amsterdam, en
  • Regionaal Opleidingencentrum van Flevoland,
   beide instellingen worden in stand gehouden door de Stichting ROC van Amsterdam – Flevoland, statutair gevestigd te Amsterdam, ingeschreven bij de kamer van Koophandel onder nummer 41216421.

   g. Hij/hem/zijn: waar hij/hem/zijn staat kan ook zij/haar gelezen worden.

 2. De definities worden gepubliceerd op de websites van deonderwijsinstellingen.

02. Toepasselijkheid van de Algemene Bepalingen

 1. Deze Algemene Bepalingen zijn van toepassing op alle scholingsovereenkomsten die het«verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» sluit met studenten.
 2. Bij strijdigheid tussen de scholingsovereenkomst en de daarbij behorendeAlgemene Bepalingen en andere regelingen en documenten waarnaar in de scholingsovereenkomst en Algemene Bepalingen wordt verwezen, gaan de scholingsovereenkomst en de daarbij behorende Algemene Bepalingen voor.
 3. Eenzijdige wijziging van de Algemene Bepalingen
 1. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» behoudt zich het recht voor om deze Algemene Bepalingen eenzijdig te wijzigen.
 2. Op de website van het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» zal elk schooljaar de meest recente versie van de Algemene Bepalingen van de scholingsovereenkomst gepubliceerd worden.
 3. De student kan een afschrift van de Algemene Bepalingen verkrijgen bij het secretariaat of downloaden via www.rocva.nl
 4. Studenten kunnen uitsluitend rechten ontlenen aan de meest recente versie van de Algemene Bepalingen van de scholingsovereenkomst die voor het betreffende schooljaar op de in lid 2 genoemde wijze bekend zijn gemaakt.

04. Recht op onderwijs

 1. Door ondertekening van de scholingsovereenkomst en de inschrijving verkrijgt de student het recht op het volgen van de opleiding en de plicht tot het betalen van de opleiding.
 2. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» zal zich inspannen om kwantitatief en kwalitatief aan haar opleiding verplichtingen te voldoen.
 3. De student is verplicht de desbetreffende opleiding activiteiten volgens het

Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van deze scholingsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De nadere invulling van deze afspraken wordt in een bijlage bij de scholingsovereenkomst neergelegd. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze scholingsovereenkomst.

09. STAP- budget

1. Indien de student een opleiding volgt waarvoor een STAP-budget is aangevraagd, wordt de subsidie rechtstreeks uitgekeerd aan de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling brengt het bedrag in mindering op de opleidingskosten.

2. Wanneer een STAP-budget toegekend is, dient de student te voldoen aan de verplichtingen van de Subsidieregeling STAP-budget.

3. Na het afronden van de opleiding, levert de onderwijsinstelling een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat de student de scholing heeft afgerond. De student geeft met het ondertekenen van de scholingsovereenkomst toestemming om zijn gegevens uit te wisselen, door de onderwijsinstelling met het UWV, die noodzakelijk zijn in het kader van het STAP-budget.

4. Indien de student zich niet aan de verplichtingen houdt die bij het STAP- budget horen, kan het UWV de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de student.

10 Niet nakomen van verplichtingen

1. Indien de student de verplichtingen op grond van deze scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, documenten of regelingen waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, niet of niet voldoende nakomt, kunnen tegen hem maatregelen, waaronder schorsing en verwijdering, worden getroffen.

11. Aansprakelijkheid en verzekering

1. De aansprakelijkheid van het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de opleidingskosten die de student in het betreffende jaar ter uitvoering van deze overeenkomst verschuldigd is aan het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan».

2. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tussentijdse beëindiging op grond van) schorsing en/of verwijdering van de student. De student heeft dan ook geen recht op terugbetaling van door hem reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel 6.

3. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» is niet aansprakelijk voor (terug)vorderingen.

4. Behoudens opzet en grove schuld is het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de student.

12. Begin en einde van de scholingsovereenkomst

1. De onderwijsinstelling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, indien:
a. de student zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet,

niet volledig of niet tijdig nakomt,
b. na het sluiten van de overeenkomst de onderwijsinstelling ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

student de verplichtingen niet zal nakomen,
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de

onderwijsinstelling kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de

onderwijsinstelling op de student onmiddellijk opeisbaar. Indien de onderwijsinstelling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13. Slotbepalingen

1. In die gevallen waarin de scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen en documenten waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen niet voorzien, beslist de directie van het mbo-college waar de student is ingeschreven.

2. In die gevallen waarin toepassing van enige bepaling of voorschrift van de scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen en documenten waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, de student onbedoeld zwaar treft of kennelijk onredelijk voor hem uitwerkt, kan op verzoek van de student daarvan afwijken.

14 Intellectuele eigendomsrechten

1. De onderwijsinstelling is en blijft rechthebbende op de auteursrechten met betrekking tot het opleidingsmateriaal.

2. De student erkent en respecteert de auteursrechten van de onderwijsinstelling met betrekking tot het opleidingsmateriaal.

15. Toepasselijk recht en klachtenregeling

1. Op de scholingsovereenkomst en deze Algemene Bepalingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De student kan een klacht indienen bij de Klachtencommissie betreffende handelingen en/of besluiten dan wel het nalaten hiervan waardoor een student rechtstreeks in zijn belang is getroffen conform de regeling in het Klachtenreglement van studenten. Dit reglement is vindbaar op de website www.rocva.nl (info voor studenten).

3. Voor klachten over discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, kan de student zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor studenten. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen voor studenten zijn vindbaar via het Portaal voor Talent.

Vastgesteld door de Raad van Bestuur van Stichting ROCvA-F, 11 april 2022

geldende rooster te volgen en tijdig, dat wil zeggen voor aanvang van desbetreffende opleiding activiteit, op de daartoe aangewezen locatie aanwezig te zijn.

05. Afsluiten van de opleiding

 1. Bij het afsluiten van de opleiding heeft de student recht op een Bewijs deelname.
 2. In het geval waarin de opleiding kan worden afgesloten met een toets en/of een intern/extern examen wordt dit vermeld op de website bij de opleidingsinformatie.

06. Kosten

 1. Aan het volgen van de opleiding zijn voor de student kosten verbonden.De verschuldigde opleidingskosten staan vermeld op de website en isuitgedrukt in euro’s en inclusief BTW.
 2. Afhankelijk van de inhoud en/of het afsluiten van de opleiding, kunnennaast opleidingskosten bijkomende kosten bestaan voor leermiddelen en/of examens. Hieronder vallen bv kosten voor (extra) boeken, persoonlijk (hand)gereedschap, beschermende kleding, (extra) examen kosten.
 3. Op www.rocva.nl wordt vermeld welke leermiddelen noodzakelijk zijn voor het volgen van de opleiding. Tevens wordt een indicatie voor de bijkomende kosten gegeven.
 4. Informatie over betaling van de aan de opleiding verbonden kosten staan in “Inschrijfvoorwaarden en betalingsverplichting” op de website van de onderwijsinstelling.
 5. De facturen van het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» dient de student binnen 4 weken te betalen. Indien de factuur niet tijdig betaald wordt, komen de extra kosten die daaruit voortvloeien voor rekening van de student.

07. Annulering en restitutie

 1. Annulering van een inschrijving dient schriftelijk en uiterlijk 1 maand voor aanvang van de opleiding te geschieden. Bij tijdige annulering worden de reeds betaalde opleidingskosten terugbetaald uitgezonderd de bijkomende kosten van de door de student reeds bij «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» bestelde materiaal- en/of kledingpakketten of examenkosten.
 2. Indien de opleiding na de aanvang wordt geannuleerd, is de student verplicht het gehele bedrag (opleidingskosten én bijkomende kosten) te betalen.

08. Passend onderwijs

1. Indien van toepassing worden voor individuele studenten aanvullende afspraken gemaakt over extra begeleiding in het kader van de Wet Passend Onderwijs. Afspraken over de ondersteuning worden in principe voor aanvang van de opleiding gemaakt, maar kunnen ook tijdens de looptijd van deze scholingsovereenkomst worden gemaakt of worden aangepast. De nadere invulling van deze afspraken wordt in een bijlage bij de scholingsovereenkomst neergelegd. Deze maakt onlosmakelijk onderdeel uit van deze scholingsovereenkomst.

09. STAP- budget

1. Indien de student een opleiding volgt waarvoor een STAP-budget is aangevraagd, wordt de subsidie rechtstreeks uitgekeerd aan de onderwijsinstelling. De onderwijsinstelling brengt het bedrag in mindering op de opleidingskosten.

2. Wanneer een STAP-budget toegekend is, dient de student te voldoen aan de verplichtingen van de Subsidieregeling STAP-budget.

3. Na het afronden van de opleiding, levert de onderwijsinstelling een bewijs van deelname aan bij UWV. Hierin staat dat de student de scholing heeft afgerond. De student geeft met het ondertekenen van de scholingsovereenkomst toestemming om zijn gegevens uit te wisselen, door de onderwijsinstelling met het UWV, die noodzakelijk zijn in het kader van het STAP-budget.

4. Indien de student zich niet aan de verplichtingen houdt die bij het STAP- budget horen, kan het UWV de subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen van de student.

10 Niet nakomen van verplichtingen

1. Indien de student de verplichtingen op grond van deze scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, documenten of regelingen waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, niet of niet voldoende nakomt, kunnen tegen hem maatregelen, waaronder schorsing en verwijdering, worden getroffen.

11. Aansprakelijkheid en verzekering

1. De aansprakelijkheid van het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» voortvloeiende uit het verwijtbaar niet (behoorlijk) nakomen van deze overeenkomst is beperkt tot een bedrag dat ten hoogste gelijk is aan de opleidingskosten die de student in het betreffende jaar ter uitvoering van deze overeenkomst verschuldigd is aan het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan».

2. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tussentijdse beëindiging op grond van) schorsing en/of verwijdering van de student. De student heeft dan ook geen recht op terugbetaling van door hem reeds betaalde kosten als bedoeld in artikel 6.

3. Het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» is niet aansprakelijk voor (terug)vorderingen.

4. Behoudens opzet en grove schuld is het «verbintenis.organisatieEenheid.parentVan» niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering, verlies en/of beschadiging van eigendommen of bezittingen van de student.

12. Begin en einde van de scholingsovereenkomst

1. De onderwijsinstelling is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen dan wel te ontbinden, indien:
a. de student zijn (betalings) verplichtingen uit de overeenkomst niet,

niet volledig of niet tijdig nakomt,
b. na het sluiten van de overeenkomst de onderwijsinstelling ter kennis

gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de

student de verplichtingen niet zal nakomen,
c. zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat

nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet van de

onderwijsinstelling kan worden gevergd.
2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de

onderwijsinstelling op de student onmiddellijk opeisbaar. Indien de onderwijsinstelling de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13. Slotbepalingen

1. In die gevallen waarin de scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen en documenten waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen niet voorzien, beslist de directie van het mbo-college waar de student is ingeschreven.

2. In die gevallen waarin toepassing van enige bepaling of voorschrift van de scholingsovereenkomst dan wel andere overeenkomsten, regelingen en documenten waarnaar in de scholingsovereenkomst en/of deze Algemene Bepalingen wordt verwezen, de student onbedoeld zwaar treft of kennelijk onredelijk voor hem uitwerkt, kan op verzoek van de student daarvan afwijken.

14 Intellectuele eigendomsrechten

1. De onderwijsinstelling is en blijft rechthebbende op de auteursrechten met betrekking tot het opleidingsmateriaal.

2. De student erkent en respecteert de auteursrechten van de onderwijsinstelling met betrekking tot het opleidingsmateriaal.

15. Toepasselijk recht en klachtenregeling

1. Op de scholingsovereenkomst en deze Algemene Bepalingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. De student kan een klacht indienen bij de Klachtencommissie betreffende handelingen en/of besluiten dan wel het nalaten hiervan waardoor een student rechtstreeks in zijn belang is getroffen conform de regeling in het Klachtenreglement van studenten. Dit reglement is vindbaar op de website www.rocva.nl (info voor studenten).

3. Voor klachten over discriminatie en andere vormen van ongewenst gedrag, kan de student zich wenden tot de vertrouwenspersoon voor studenten. De contactgegevens van de vertrouwenspersonen voor studenten zijn vindbaar via het Portaal voor Talent.